โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลและแปรรูปภูเงา ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลและแปรรูปภูเงา ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 พฤศจิกายน 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลและแปรรูปภูเงา ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง นางสาวกรณิศ เปี้ยอุดร หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลและแปรรูปภูเงา ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

ภายใต้โครงการนี้ นางสาวกรณิศ เปี้ยอุดร หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวรายงานความก้าวหน้าของโครงการให้ทราบ โดยมีนายคมศักดิ์ ไชยวัง รองประธานวิสาหกิจชุมชนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน และที่มาในการก่อตั้ง โดยวิสาหกิจชุมชนได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเดิม หันมาปลูกสับปะรดภูแลภูเก็ต เพื่อต้องการลดการใช้สารเคมีลดการเผา หรือปล่อยพื้นที่ให้ไฟไหม้ในช่วงหน้าแล้ง โดยปรับเปลี่ยนหันมาปลูกสับปะรดและได้นำสับปะรดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชน เช่น แยมสับปะรด น้ำสับปะรด และข้าวแต๋น สับปะรด เป็นต้น อีกทั้งได้มีการพาเยี่ยมชมไร่ปลูกสัปปะรดพันธุ์ภูงาว และไร่เพาะปลูกเกษตรแบบผสมผสานอีกด้วย ภายใต้โครงการนักวิจัย/หัวหน้าโครงการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจการค้าขาย แผนฉุกเฉิน เพื่อให้ชุมชนได้มีแผนธุรกิจและวางเป้าหมายสำหรับชุมชนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา