โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU)  | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) 


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (Strategy Prototype Unit : SPU) จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565

และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง โครงการจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ พ.ศ. 2565 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน 

ประกอบด้วย 

1. งานโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Talent Resource Management : TRM)

2. งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)

3. งานโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM)

4. งานโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (Reinventing University)

 


วิสัยทัศน์

" สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อทำงานร่วมกับผู้ประกอบการให้มีประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และสอดคล้องกับงานยุทธศาสตร์ของ มทร.ล้านนา "

 


พันธกิจ

1. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. ขับเคลื่อนงานการปฏิรูปและพลิกโฉม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Technology & Innovation)
3. ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการผ่านกลไกต่างๆ : TRM, ITAP, TM และ Pre-TM

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา