โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการดำเนินงาน SPU  | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการดำเนินงาน SPU


รายงานผลการดำเนินงาน SPU ประจำปี 2565

ครั้งที่ 1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2565

ครั้งที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ครั้งที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ครั้งที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ครั้งที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ครั้งที่ 6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2565


รายงานผลการดำเนินงาน SPU ประจำปี 2566

ครั้งที่ 1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565

ครั้งที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ครั้งที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565

ครั้งที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2566

ครั้งที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา