โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อ SPU | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อ SPU


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU 

อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 ต่อ 1238 โทรสาร : 0 5321 3183
อีเมล : spu@rmutl.ac.th

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา