โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้าง | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงสร้าง งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


บุคลากร SPU บุคลากร SPU
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน (โอ่ง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน (โอ่ง)

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร๋ SPU


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1238

อีเมล : surapin_me@rmutl.ac.th

นางสาวณัฐธิดา วงค์แปง (ฟิล์ม)

นางสาวณัฐธิดา วงค์แปง (ฟิล์ม)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Pre-TM/TM/TRM


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1238

อีเมล : natthida@rmutl.ac.th

นางสาวจริยา ปามูล (อีฟ)

นางสาวจริยา ปามูล (อีฟ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการ ITAP)


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1238

อีเมล : jariya@rmutl.ac.th

นางสิริพร ไชยวรรณ์  (ลี่)

นางสิริพร ไชยวรรณ์ (ลี่)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนเทคโนโลยี (โครงการ ITAP)


เบอร์โทร : 053-921444 ต่อ 1238

อีเมล : lysiriporn@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา