โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ


โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Talent Resource Management : TRM)

ประจำปีงบประมาณ 2566


โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP

ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM)

ประจำปีงบประมาณ 2566


การสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากร (อาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษา) เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (Pre-Talent Mobility : Pre-TM)

ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (Reinventing University)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา