โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ


โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Talent Resource Management : TRM)

ประจำปีงบประมาณ 2566


โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม : ITAP

ประจำปีงบประมาณ 2566

  • ประกาศรับข้อเสนอ ITAP 2566 รอบที่ 1 (หมดเวลาส่ง)
  • ประกาศรับข้อเสนอ ITAP 2566 รอบที่ 2 (หมดเวลาส่ง)

ประจำปีงบประมาณ 2567


โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM)

ประจำปีงบประมาณ 2566

  • ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility 2566 (หมดเวลาส่ง)

การสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากร (อาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษา) เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (Pre-Talent Mobility : Pre-TM)

ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (Reinventing University)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา