โลโก้เว็บไซต์ TRM-Plus-2565 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

TRM-Plus-2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility (TM)

ภายใต้ โครงการ Talent Resource Managements Plus (TRM-Plus)

ตั้งแต่บัตนี้ – 31 ธันวาคม 2565

*** ลักษณะของโครงการ ***

1. นักวิจัย (บุคลากรภายในกลุ่ม 9 มทร.) ที่ลงทะเบียนในระบบ TRM-Platform

2. สถานประกอบการ ที่ลงทะเบียนยื่นเจตจำนงค์ร่วมโครงการในระบบ TRM Platform และมีความพร้อมร่วมดำเนินงานวิจัยในรูปแบบ In cash ตามเงื่อนไข

3. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2566

*** ข้อกำหนดของโครงการ ***

1. Basic service package งบประมาณ 85,000 บาท/โครงการ และ สถานประกอบการ In cash 20% ผู้ร่วมวิจัยอาจารย์จากอาชีวศึกษาเข้าร่วมในโครงการ (ถ้ามี)

2. Impact service package งบประมาณ 150,000 บาท/โครงการ และ สถานประกอบการ In cash 30% ผู้ร่วมวิจัยอาจารย์จากอาชีวศึกษาเข้าร่วมในโครงการ (ถ้ามี)

3. High Impact Project งบประมาณ 750,000 บาท/โครงการ และ สถานประกอบการ In cash 50% และมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศร่วมโครงการ (อย่างน้อย 1 ท่าน)

*** ช่องทางการเข้าถึงเว็ปไซด์/แพลตฟอร์มระบบทลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ***

• เว็ปไซด์ของ TRM : http://www.trm-rmut.org/

• แพลตฟอร์มระบบทลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ TRM-Plus : https://trm.rmutt.ac.th/tm_research/login.php

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Service package (Basic/High impact service) :

http://www.trm-rmut.org/wp-content/uploads/2022/11/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-TM_TRM-Plus_Service-package.docx

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ High impact project :

http://www.trm-rmut.org/wp-content/uploads/2022/11/แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-TM_TRM-Plus_High-Impact.docx

*** ช่องทางการติดต่อ ***

• หน่วยบริหารโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (TRM) คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:

นายภาษิต แฉ่งคร้าม โทร. 09-1005-0732 E-mail: trm.en@en.rmutt.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา