โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินการลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น (Prelim) ณ บริษัท ลี่ ภา ภัส เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินการลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น (Prelim) ณ บริษัท ลี่ ภา ภัส เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2567 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 1378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินการลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น (Prelim) 

---------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (โปรแกรม ITAP) และงานโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Talent resource management) มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร อาจารย์นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, นางสาวณัฐธิดา วงค์แปง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
และนางสาวจริยา ปามูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการ บริษัท ลี่ ภา ภัส เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคในเบื้องต้น (Prelim)  ในการดำเนินการหารือโจทย์ปัญหาเพิ่มเติมของสถานประกอบการ และส่งเสริมการสนับสนุนการขยายการส่งออกด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวทุเรียนที่ได้ผ่านการวิจัยภายใต้โครงการนวัตกรรมกระบวนการผลิตข้าวเหนียวอบแห้งด้วยเทคนิควิธีพับปิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวทุเรียนกึ่งสำเร็จรูปสู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออก โดยมี ดร.สุภาวดี แช่ม อาจารย์นักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้ทุนวิจัยโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Talent resource management) ประจำปี 2565
ที่นักวิจัยได้นำความรู้เข้าไปมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัย พัฒนา กระบวนการผลิตข้าวเหนียวเพื่อให้ได้ข้าวเหนียวแห้ง
กึ่งสำเร็จรูปที่สามารถคืนรูปได้อย่างเหมาะสมผ่านนวัตกรรมกระบวนการผลิตข้าวเหนียวอบแห้งด้วยเทคนิคพับปิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวกะทิทุเรียนกึ่งสำเร็จรูป และร่วมพัฒนาสูตรส่วนผสมของน้ำกะทิทุเรียนผงที่มีคุณลักษณะเป็นที่ยอมรับต่อผู้ทดสอบที่ฝึกฝนเชี่ยวชาญ นั้น 

ทั้งนี้ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินการต่อยอดเพื่อขอทุนวิจัยในการส่งเสริมด้านการส่งออก และการตลาดเบื้องต้น
รวมทั้งให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตภายใต้บริษัท ทั้งนี้ คุณพรลภัส ลือเมือง กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ร่วมหารือดังกล่าวด้วย 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา