โลโก้เว็บไซต์ ITAP สนับสนุน SMEs ด้านใดบ้าง | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ITAP สนับสนุน SMEs ด้านใดบ้าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2565 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 726 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ITAP ให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี กับผู้ใช้เทคโนโลยี ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน 

 

1. ITAP ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี

2. ITAP สนับสนุนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม

3. ITAP สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในระดับประเทศเพื่อเป็นแหล่งยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ

4. ITAP ส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญไทยเป็นผู้วางรากฐานเทคโนโลยีที่จำเป็น

5. ITAP ผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีการติดต่อ กับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา