โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมประเมินโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP บริษัท เคพีดี บิสซิเนส จำกัด | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมประเมินโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรม ITAP บริษัท เคพีดี บิสซิเนส จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้าร่วมประเมินปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) โดยมี รองศาสตราจารย์พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรรมการในการประเมินปิดโครงการ ของ บริษัท เคพีดี บิสซิเนส จำกัด ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ นางสาวอมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่ เชียงราย เป็นที่ปรึกษาและจัดทำโครงการเรื่อง "สีเรืองแสงสำหรับงานพื้นผิวเส้นจราจรเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืน" ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเรืองแสงสำหรับงานพื้นผิวเส้นจราจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในเวลากลางคืน ซึ่งมีผลการดำเนินงานคือได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สีเรืองแสงสาหรับงานพื้นผิวเส้นจราจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนในเวลากลางคืนที่สามารถนาไปใช้งานในเส้นทางชนบทที่มีเส้นทางผ่านภูเขาที่ไม่มีไฟกิ่งถนนสาหรับช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเวลากลางคืน รวมไปถึงสามารถนาไปใช้งานกับอุปกรณ์อานวยบนท้องถนน เช่น หมุดถนน ป้ายเตือนแนวโค้ง ฯลฯ เป็นต้น โดยการพัฒนาสีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกจะทาการเติมสารเติมแต่งเรืองแสงชนิดฟลูออเรสเซนต์และโฟโตลูมิเนสเซนต์ในการเรืองแสงให้กับผลิตภัณฑ์สีเส้นจราจร

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา