โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 1126 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU และ นางสาวณัฐธิดา วงค์แปง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา

ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

โดยมี ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Talent Mobility ผศ.ธัญญานุภาพ อานันทนะ กรรมการ และนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รักษาราชการแทนผู้อำรวยการกองขับเคลื่อนและพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม เป็นผู้ชี้แจง และมีผู้บริหารและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility (TM Clearing House) จำนวน 20 แห่ง เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent mobility รูปแบบใหม่  ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้สป.อว. ได้มีการชี้แจง ร่วมหารือสอบถาม และแจ้งให้เตรียมความพร้อมแก่ศูนย์อำนวยความสะดวก TM Clearing House ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ TM รูปแบบใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งแนวทางสำหรับการสนับสนุน Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบแนวทาง 3 แนวทาง ได้แก่

1) การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีในสถานประกอบการ (Talent Mobility for SME’s Technology Installation)

2.1) การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ (Developing Experts in R&D Strategy and Plan Formulation for SMEs)

2.2)และการสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ (Formulating R&D Strategy and Plan for SMEs)

3) กระตุ้นกิจกรรมตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการ (Talent Mobility for R&D Activation under SME’s R&D Strategy and Plan)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา