โลโก้เว็บไซต์ การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ RUCL รอบ 4 เดือน ประจำปี 2565 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนาเครื่องประดับเงินชุมชนบ้านวัวลาย ด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นร่วมสมัย สู่สินค้าวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อตลาดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดรณ์  สุทธิภิบาล หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ มูลนิธิวัดเงิน บ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ RUCL รอบ 4 เดือน ประจำปี 2565 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 การพัฒนาเครื่องประดับเงินชุมชนบ้านวัวลาย ด้วยอัตลักษณ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่นร่วมสมัย สู่สินค้าวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อตลาดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดรณ์ สุทธิภิบาล หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ มูลนิธิวัดเงิน บ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ RUCL รอบ 4 เดือน ประจำปี 2565 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมกับ มูลนิธิวัดเงิน บ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาตร์ SPU พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ RUCL รอบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา