โลโก้เว็บไซต์ ผลงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผลงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม


>>โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Talent Resource Management : TRM)


>> โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)


>>โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM)


>>ผลการดำเนินงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและเพีมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility 


>> โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (Reinventing University)


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา