โลโก้เว็บไซต์ ตัวชี้วัดการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวชี้วัดการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ


การทำงานร่วมกับสถานประกอบการ 

1. งานโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Talent Resource Management : TRM)

2. งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP)

3. งานโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM)

3.1 โครงการการสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility 

4. งานโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (Reinventing University Creative Lanna)

 

ผลการดำเนินภาพรวมของ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU  

ITAP

 

(1) PRE-TM (2) RE-INVENTING (CREATIVE LANNA) 2565 (3) TALENT MOBILITY (4) TRM 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา