โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs นวัตกรรมอาหาร ร่วมกับสถานประกอบการ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs นวัตกรรมอาหาร ร่วมกับสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2567 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ดำเนินการจัด "อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป" ณ ห้องประชุมราชรัตน์ ชั้น 2 อาคารบริหารธุรกิจ 3 คณะบรุหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิยัติการร่วมกับสถานประกอบการ จำนวน 10 สถานประกอบการ ได้แก่

  • บริษัท ดอยทองวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
  • บริษัท ไทยลานนาฟาร์มผึ้ง จำกัด
  • บริษัท ซี.เค.เอเชีย ฟาร์มมิ่ง จำกัด
  • บริษัท ดราก้อน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
  • นันธิชา ฟาร์ม
  • นภัทร กรุ๊ป
  • ดีมาดาเฮิร์บ
  • ออนใต้ ฟาร์ม
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านลำไย

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU กล่าวรายงานถึงมีวัตถุประสงค์การดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการผลิตของสถานประกอบการอันจะส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และตรงกับความต้องการของลูกค้า ตอบโจทย์ให้กับสถานประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการผลิตจำนวน 10 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งได้จะดำเนินการวินิจฉัยปัญหา ให้คำปรึกษาเชิงลึกระยะสั้นผู้ประกอบการ ทั้ง 10 สถานประกอบการ เพื่อให้ได้แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์หรือตอบโจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการ

ภายใต้การอบรมในครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ได้แก่ คุณอรรรพ สระน้ำ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอิสระกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเจเบฟเวอเรจ จำกัด ที่ได้ให้ความรู้ในการสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้โดนใจผู้บริโภค” และคุณเบญจมาศ ชัยพรหม ที่ปรึกษาอิสระบริษัท อิมม์ คอลซัลติ้ง จำกัด ดำเนินการสัมมนาหัวข้อ “Work Shop นำเสนอ แนวคิดการพัฒนาสินค้า” อีกทั้งร่วมวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก ร่วมกับผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม โดยได้นำเอาองค์ความรู้ความสามารถ ในการแนะนำนวัตกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้โดนใจผู้บริโภค ซึ่งจะได้เป็นความรู้ที่สามารถใช้ต่อยอดความคิดของ  ผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนางาน กระบวนการและความคิดของสถานประกอบการต่อไปในอนาคตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา