โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2567 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 332 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ได้เข้าร่วมการเรียนรู้และรับฟังการชี้แจง การรายงานตัวชี้วัดที่ทางหน่วยงานต้องได้รับผิดชอบในการรายงาน และการใช้งานของระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัดของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน รวมถึงทดลองปฏิบัติการกรอกข้อมูลในระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Work Shop)

และหารือแนวทางวิธีการดำเนินงาน การรวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานข้อมูลตอบตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รายงานผลการดำเนินการรวบรวมเพื่อตอบตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์สำหรับการยกระดับ ชุมชน สังคม ประเทศ ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบุคลากรของ มทร.ล้านนา และนำไปใช้ให้เกิดผล หรือ มีการยกระดับสมรรถนะในการประกอบการสูงขึ้น หรือ พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย สามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น ภายใต้โครงการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ทดลองใช้ระบบ PTS RMUTL ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย และ คตป. เพื่อใช้ในการรายงานตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา