โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้องคมนตรี “พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง  | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้องคมนตรี “พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 524 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ แก่พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 
            พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นบุคคลผู้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด นักปกครอง นักพัฒนา ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประเทศชาติ ในด้านการบริหารงานโครงการและมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแลงานของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ท่านได้ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ นำมาพัฒนา งานในมูลนิธิโครงการหลวง ให้คนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ กับมหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบของความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนเพื่อคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และประเทศชาติ ด้วยเกียรติคุณ และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา