โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ Talent Mobility 2565 และส่งมอบผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ของ นางสาวภาสินี ศิริประภา หัวหน้าโครงการ ณ สถานประกอบการบริษัท มีศิลป์เซรามิค จำกัด  | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ Talent Mobility 2565 และส่งมอบผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน โครงการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ของ นางสาวภาสินี ศิริประภา หัวหน้าโครงการ ณ สถานประกอบการบริษัท มีศิลป์เซรามิค จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2567 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ บริษัท มีศิลป์ เซรามิค จำกัด ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท เลิศวิทยานนท์ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานและส่งมอบผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน "โครงการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 โดยมี นางสาวภาสินี ศิริประภา สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ บริษัท มีศิลป์เซรามิค จำกัด 

ทั้งนี้ คุณอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ เจ้าของและผู้จัดการบริษัท มีศิลป์ เซรามิค จำกัด ได้เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ และร่วมหารือเเนวทางการพัฒนาร่วมกับอาจารย์และคณะกรรมการผู้ทางคุณวุฒิในครั้งนี้อีกด้วย และนางสาวภาสินี ศิริประภา หัวหน้าโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน อีกทั้งชี้เเจงที่มาในการดำเนินโครงการเพื่อเเก้ไขผลกระทบจากปัญหาพลังงานที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานประกอบการต้องแบกรับภาระต้นที่ทุนที่สูงขึ้น จึงมีแนวคิดร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนากระบวนผลิตและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ จึงมีความสนใจในเรื่องการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ร่วมกับสถานประกอบการที่มีความสนใจและต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกลุ่มเป้าหมายในอนาคตต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา