โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2567 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
คณะสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นายอฐพล พลายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นางสาววิภาวรรณ บุญเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการร่วมดำเนินการศึกษา ให้คำปรึกษา รวบรวมวิเคราะห์โจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ และนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ และยกระดับประเด็นปัญหาให้เป็นงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การยกระดับศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้รายงานผลการดำเนินงานและส่งมอบผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน ให้ทาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับทราบ 

ในการประชุมได้มีหารือ แนะนำ เเลกเปลี่ยน วิธีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธฑิภาพของการดำเนินโครงการมากขึ้น และร่วมเสนอแนวคิดต่างๆ ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางกระบวนการดำเนินงาน Pre-Talent Mobility การดำเนินงานในรูปแบบในปีถัดไปอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา