โลโก้เว็บไซต์ หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 6553 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนเข้าร่วม..

โครงการอบรม “เทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา” 

 วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

 

 วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและหลักการที่เกี่ยวข้องของสถานีอัดประจุไฟฟ้า
  • เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับครู-อาจารย์ ในการเรียนการสอน และบุคลากรที่สนใจ ในการออกแบบ และพัฒนาหรือการซ่อมบารุงสถานีอัดประจุไฟฟ้า
  • เพื่อเป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่โลกของยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่

 อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท

 วิธีการการฝึกอบรม

  • วิทยากรบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
  • ฝึกปฏิบัติการจำลองการทำงานทางด้าน EV Charger Station ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • วิทยากรสาธิตด้วยชุดออกแบบ-พัฒนาทางด้าน EV Charger Station
  • ผู้รับการอบรมระดมสมองและอภิปรายร่วมกัน

 เป้าหมาย : ฝึกอบรมให้กับครู-อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ ทางด้านสถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 30 ท่าน เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและต่อยอดในการหารายได้เข้าสถานศึกษา

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการฝึกอบรมนี้ ไปใช้ในการพัฒนาและต่อยอดความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการการสอน หรืองานวิจัย-พัฒนา และนำไปสู่การนำมาซึ่งรายได้ต่อไป

 กำหนดการ

  • ระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
  • ระยะเวลาในการฝึกอบรม วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567 รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (คลิกที่นี่ https://forms.gle/3AaK59jxNSDmK4Pk8)


 คู่มือ การชำระค่าลงทะเบียน 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา