โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน โครงการ TM รอบที่ 1 ประจำปี 2565 โครงการออกแบบและสร้างเครื่องรีดบรรจุภัณฑ์พริกแกงกึ่งอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดย นายอภิชาติ ใสงาม หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด ต.หนองแหย่ง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน โครงการ TM รอบที่ 1 ประจำปี 2565 โครงการออกแบบและสร้างเครื่องรีดบรรจุภัณฑ์พริกแกงกึ่งอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดย นายอภิชาติ ใสงาม หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด ต.หนองแหย่ง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 2104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (เข้าร่วมรูปแบบออนไลน์), นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ  นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ภายใต้โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 และส่งมอบผลผลิตของการดำเนินงาน โครงการ Talent Mobility รอบ 12 เดือน "โครงการออกแบบและสร้างเครื่องรีดบรรจุภัณฑ์พริกแกงกึ่งอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก" โดย นายอภิชาติ ใสงาม หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ลานนา ฟู้ด ต.หนองแหย่ง อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
 
นายอภิชาติ ใสงาม หัวหน้าโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงและส่งมอบผลการดำเนินการโครงการ โดยพัฒนาโจทย์โครงการและแก้ปัญหาให้แก่สถานปรกอบการ ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการผลิตในขั้นตอนการรีดบรรุภัณฑ์น้ำพริกของสถานประกอบการ เดิมยังดำเนินการโดยใช้แรงงานคนควบคู่กับอุปกรณ์ไม้นวดแป้งขนม เมื่อมีปริมาณคำสั่งซื้อและจำนวนการผลิตที่มาก จึงทำให้พนักงานเกิดความเหนื่อยล้าและปวดกล้ามเนื้อเป็นอย่างมาก เมื่อต้องทำการรีดบรรจุภัณฑ์เป็นเวลานาน ส่งผลให้อัตราการผลิตไม่สามารถตอบโจทย์จำนวนการสั่งซื้อได้ หัวหน้าโครงการจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องรีดบรรจุภัณฑ์พริกแกงกึ่งอัติโนมัติให้แก่สถานประกอบการ เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาแรงงานของสถานประกอบการ และเพื่อช่วยในการลดแรงงานคน  และเพื่อเพิ่มความสามารถในกระบวนการผลิตให้แก่ทางสถานประกอบการ พร้อมทั้งสาธิตการใช้เครื่องรีดบรรจุภัณฑ์พริกแกงจากเครื่องรีดกึ่งอัตโนมัติที่ได้ออกแบบอีกด้วย โดยโครงการสามารถแก้ไขปัญหาให้สถานประกอบการได้อย่างแท้จริง อีกทั้งมีการแนะนำการต่อยอดโครงการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อต่อยอดโครงการ ให้แก่สถานประกอบการในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ นางสาวอัมทิกา แสงพระเวส หุ้นส่วนผู้จัดการ ยังได้แนะนำผลิตภัณฑ์จากสถานประกอบการ ที่จัดจำหน่ายและผลิตน้ำพริกแกงสำเร็จรูปทางภาคเหนือ และสมุนไพรอบแห้ง มาตรฐานส่งออก อีกทั้งพาเยี่ยมชมสถานประกอบการ (Site visit) พาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านกระบวนการผลิตหลักๆ 3 กระบวนการ คือ กระบวนการล้างวัตถุดิบ กระบวนการผลิต/คั่ว กระบวนการบรรจุ ทั้งนี้พริกแกงที่ผลิตได้รับมาตรฐานรับรอง และมีรสชาติอร่อย และมีเอกลักษณ์ สูตรของทางร้านโดยเฉพาะ โดยมีการจัดจำหน่วยตามห้างสรรพสินค้า เพื่อการบริโภคภายในประเทศและมีการส่งออกควบคู่กัน ในชื่อเเบรนด์สินค้า"น้ำพริกแกง ตราแม่อำพร" 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา