โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมสังเกตุการณ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน  และส่งมอบผลผลิตของการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รอบ 6 เดือน  ของ นางสาวภาสินี ศิริประภา หัวหน้าโครงการ | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมสังเกตุการณ์ ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และส่งมอบผลผลิตของการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ รอบ 6 เดือน ของ นางสาวภาสินี ศิริประภา หัวหน้าโครงการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 4437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรสันติ์ โสภณ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท เลิศวิทยานนท์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ , นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ และ นางสาวกุลจิรา ทองบุญ นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน รูปแบบออนไลน์ โครงการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2 โดยมี นางสาวภาสินี ศิริประภา สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ บริษัท มีศิลป์เซรามิค จำกัด

    นางสาวภาสินี ศิริประภา หัวหน้าโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลง และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน อีกทั้งชี้เเจงที่มาในการดำเนินโครงการเพื่อเเก้ไขผลกระทบจากปัญหาพลังงานที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานประกอบการต้องแบกรับภาระต้นที่ทุนที่สูงขึ้น จึงมีแนวคิดร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนากระบวนผลิตและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ จึงมีความสนใจในเรื่องการพัฒนาวัสดุจีโอพอลิเมอร์พรุนสู่ผลิตภัณฑ์กระเบื้องดูดซับน้ำแบบรวดเร็วสำหรับภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อกลุ่มเป้าหมายในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ คุณอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ เจ้าของและผู้จัดการบริษัท มีศิลป์ เซรามิค จำกัด ได้เข้าร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ และร่วมหารือเเนวทางการพัฒนาร่วมกับอาจารยืและคณะกรรมการผู้ทางคุณวุฒิในครั้งนี้อีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา