โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินโครงการ ภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ณ มทร.ล้านนา น่าน ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินโครงการ ภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ณ มทร.ล้านนา น่าน ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กันยายน 2566 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท สุรพิน พรมแดน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินโครงการ ภายใต้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้แก่ งานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP), โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility : TM), โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมผ่านกลไก (Pre-Talent Mobility : Pre-TM), โครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Talent Resource Management : TRM) และโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาด้านเทคโนโลยีในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (Reinventing University : RU) ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ อาคารสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ทำความรู้จักโครงการดังกล่าว และมีโอกาสเสนอขอรับทุน และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อทำงานร่วมกับผู้ประกอบการให้มีประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส และสอดคล้องกับงานยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา