โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาตร์ SPU และนักวิจัย มทร.ล้านนนา ร่วมงาน TRM-Day ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาตร์ SPU และนักวิจัย มทร.ล้านนนา ร่วมงาน TRM-Day ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กรกฎาคม 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 709 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU และนักวิจัย มทร.ล้านนาได้เข้าร่วมโชว์ความสำเร็จด้านการพัฒนากำลังคนจากการคัดเลือก บ่มเพาะ และเคลื่อนย้ายกำลังคนไปทำงานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อการพัฒนานวัตกรรม และโชว์ผลงานผลิตภัณฑ์ความสำเร็จของโครงการ ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมการทำงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับภาคประกอบการ ครั้งที่ 2” 

ภายในงานมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ทั้งนี้ตัวแทนผู้บริหาร มทร.ล้านนานำโดย รศ.อุเทน คำน่าน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเเละเป็นกรรมการคณะบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ในครั้งนี้พร้อมทั้งผู้แทนสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สถานประกอบการ และนักวิจัยผู้มีศักยภาพของกลุ่ม มทร. เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

 

ทั้งนี้ นักวิจัยมทร.ล้านนา ได้ร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ โปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ ได้แก่

1.โครงการพัฒนาเครื่องดื่มถั่วลิสงชนิดผงจากผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันถั่วลิสง ดร.ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ หัวหน้าโครงการ

2. โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูปมูลค่าสูง  จากแป้งข้าวและบุกผง (ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยพร้อมปรุง) ด้วยเทคนิคการฟรีเจลลาติไนซ์เซชั่น) ดร. สุภาวดี  แช่ม หัวหน้าโครงการ

3. โครงการออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ นายกิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล หัวหน้าโครงการ 

4.โครงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ แนวทางการขอรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิต สำหรับ ผลิตภัณฑ์ส้มเขียวหวานอบแห้ง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยรุ่นทำส้ม บ้านต้นผึ้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ดร. มาลัยพร วงค์แก้ว หัวหน้าโครงการ

5. โครงแนวทางการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบให้น้ำสวนส้มแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีไอโอทีด้วยแอพพลิเคชั่นผ่านสมาร์ท ดร.แคทรียา  พร้อมเพรียง หัวหน้าโครงการ

6. โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลานิลหยองเสริมแคลเซียมจากก้างปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าโครงการ

7. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวมะลินิลสุรินทร์อินทรีย์หุงสุกเร็วสู่เชิง ดร.อรทัย บุญทะวงศ์ หัวหน้าโครงการ

8. โครงการพัฒนาระบบแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่จำหน่ายเชิงพานิชย์ในประเทศไทย นายวุฒิไกร ธรรมวรรณ หัวหน้าโครงการ

9. โครงการพัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายชนิดระบายความร้อนด้วยของเหลวสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ 

10. โครงการยกระดับงานหัตถศิลป์วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิต ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ หัวหน้าโครงการ

11. โครงการพัฒนาระบบอัดประจุแบตเตอรี่ไร้สายสาหรับเครื่องนวดกระตุ้นน้ำนม ผศ.ดร.เอกชัย ชัยดี หัวหน้าโครงการ

12. โครงการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดึงก๊าซไอเสียอุณหภูมิสูงกลับมาอุ่นน้ำป้อนของหม้อน้ำสำหรับโรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล หัวหน้าโครงการ

13. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการปลูกพืชภายในโรงเรือนเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เสริมขวา  ดร.เสกสรรค์ เจียรสุวรรณ หัวหน้าโครงการ

14. โครงการศึกษาประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสูบนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในระบบคอนกรีต  ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร หัวหน้าโครงการ

15. โครงการเครื่องอบแห้งบะหมี่ผักแบบใช้ความร้อนจากระบบทำความเย็นร่วมกับขดลวดความร้อนใช้พลังงานไฟฟ้าสลับกับพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ หัวหน้าโครงการ

16. โครงการลดเวลาในกระบวนการผลิตชิ้นส่วน U Rib angle ผานพรวน นายชยันต์ คำบรรลือ หัวหน้าโครงการ

17. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่น้ำผึ้งออร์แกนิค วิสาหกิจชุมชนฟาร์มผึ้งจ๋า ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ หัวหน้าโครงการ

18. โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ผ้าปักมือ Hug Village art design เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันตลาดสากล นางกมลลักษณ์ ชัยดี หัวหน้าโครงการ

19. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์โภชนาการผงโกโก้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ

20. โครงการพัฒนาระบบสื่อสารไร้สายของระบบส่งกำลังไฟฟ้ารไร้สายสำหรับอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน หัวหน้าโครงการ

21. โครงการปรับปรุงกระบวนการบรรจุน้ำผึ้ง ด้วยระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติสำหรับ หจก.สมายล์บี ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา หัวหน้าโครงการ

22. โครงการพัฒนาเครื่องกดตัดขึ้นรูปกรอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียมแบบมัลติฟังก์ชั่นในงานติดตั้งนอกสถานที่ ผศ.ดร.ไกรลาศ ดอนชัย หัวหน้าโครงการ

 

ทั้งนี้ กลุ่มงานยุทธศษสตร์ SPU ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัย มทร.ล้านนา ได้แก่ 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์โภชนาการผงโกโก้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ (Product Development and Nutritional Analysis of Cocoa Powder to Increase 
Business Opportunities of Healthy Food) ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ ได้รับรางวัล the best of the best โครงการประเภทTalent resource management-Basic package 

และโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลานิลหยองเสริมแคลเซียมจากก้างปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์ (Enhancing of Tilapia Floss Calcium Supplement from Tilapia Fish Bones to Adding Value Commercial) ผศ.ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้า ได้รับรางวัล gold award โครงการประเภท Talent Resource management -Impact package

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา