โลโก้เว็บไซต์ การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพิน พรมแดน รอบ 6 เดือน ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่  | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่อยอดโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพิน พรมแดน รอบ 6 เดือน ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 845 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเข้าร่วมประชุมติดตามและส่งมอบผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเครื่องบดถ่านลีโอนาไดต์สำหรับกระบวนการสกัดฮิวมัสน้ำ ภายใต้โครงการ
ต่อยอดโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปี 2565 ของ ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้าโครงการ ณ  ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะกรรมการในการประเมินติดตามและส่งมอบผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม ณ สถานประกอบการ ในการตรวจติดตามประเมินผลโครงการ และร่วมให้คำแนะนำในการเเก้ไขรายงานความก้าวหน้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งแนะนำแนวทางการพัฒนาโครงการให้สามารถพัฒนาโครงการให้มีความยั่งยืนมากขึ้น ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้าโครงการ, ผศ.ดร.ธวัชชัย อุ่นใจจม ผู้ร่วมโครงการ,อาจารย์จิรศักดิ์ ปัญญา ผู้ร่วมโครงการ และ นักศึกษา ได้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของโครงการ รอบ 6 เดือน แก่คณะกรรมการของ สป.อว. ให้รับทราบ โดยมีนายสุพล เครือบุญมา ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้ร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าในครั้งนี้ด้วย

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา