โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ (Big Brother) ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2566 | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ (Big Brother) ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 พฤษภาคม 2566 โดย จริยา ปามูล จำนวนผู้เข้าชม 2692 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ (Big Brother) ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2566

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวนการสถาบัยวิจัยและพัฒนา ด้านบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น 

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 เดินทางไปยังสถาบันวิจัย High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Tsukuba Japan และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติติการทางด้าน Accelerator Science (SuperKEKB accelerator, Belle ll experiment, Belle ll detector และ Helium cryogenic system) โดยมี Dr. Masanori Yamanuchi ผู้อำนวยการของสถาบันวิจัย KEK และ คณะฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อหาแนวทางการทำงานวิจัยร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลาการของ KEK และ RMUTL ภายใต้ MOU ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เดินทางไปยัง National Institute of Technology Tsuruoka College, Tsuruoka Japan เพื่อเข้าพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของระบบ KOSEN ที่จะเพิ่มเติมในร่าง MOU ฉบับใหม่แทนที่ของเดิมที่มีระยะเวลาการทำความร่วมมือถึงปี 2566 นี้ โดยมี Dr, Michiya OTA, President ผู้อำนวยการของสถาบันวิจัย KEK และ คณะฯ ให้การต้อนรับ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เดินทางไปยัง Tohoku Bio Food Recycle (TBFR), Sendai Japan เพื่อเข้าศึกษาดูงานโรงงานรีไซเคิลอาหารและนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถรองรับเศษอาหารจากอุตสาหกรรมอาหาร ร้านค้า และบ้านเรือนได้ถึง 40 ตัน/วัน สามารถพลิตกระแสไฟฟ้าได้ 6,500 Mwh/yr โดยมี Mr. Satoru Udagawa, President & CEO ของ TBFR และ คณะฯ ให้การต้อนรับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา