โลโก้เว็บไซต์ การประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ร่วมกับ บริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ร่วมกับ บริษัท สหกล อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ ร่วมกับ บริษัทสหกล อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โครงการแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา