โลโก้เว็บไซต์ การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2565 ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams | งานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM 2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มทร.ล้านนา นำโดยผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา